16 Nisan 2015, Perşembe

Transplantasyon İmmünolojisi’nde Güncel Gelişmeler Kursu
Kurs Koordinatörleri : Gürbüz POLAT, Türker DUMAN

13:00-14:00    HLA Tiplendirmesinde Son Gelişmeler
                        Oturum Başkanı : Hüseyin TUTKAK, Ali İNAL

                        Sekans Bazlı HLA Tiplendirmesi                                            
                        Klara DALVA
                        Next Generation Uygulamalarına Giriş                               
                        Türker DUMAN
                        Doku Tiplemesindeki Hata Kaynakları ve Kalite Kontrolü  
                        Barbaros ORAL

14:00-15:00    Antikor Tayinleri
                        Oturum Başkanları : İbrahim PİRİM, Uğur MUŞABAK

                        Anti-HLA ve Non HLA Antikorlar                                              
                        Uğur MUŞABAK
                        PRA Belirleme Yöntemleri ve Sonuçların Yorumlanması     
                        Sevim GÖNEN
                        Kompleman Bağlayan Antikorlar (C1q)                                   
                        Emel DEMİRALP

15:00-15:30    Kahve Molası

15:30-16:00    Oturum Başkanları : Belma DURUPINAR, Mehmet Ali ÖKTEM
                        Kabul Edilemeyen HLA Antijen Uyumsuzlukları                   
                        Caner SUSAL

16:00-17:00    Lenfosit Crossmatch Uygulamaları
                        
Oturum Başkanları : Fahri UÇAR, Serdar ÖZTUZCU

                        
Crossmatch (CDC, ELISA ve FLOW) Teknikleri                          
                        Bilkay BAŞTÜRK
                        Olgularla Crossmatch Yorumlamaları                                    
                        Ali ŞENGÜL

                          Sorular ve Değerlendirme

 

17 Nisan 2015, Cuma

SALON A 

AÇILIŞ OTURUMU 

08.30-8.45      Açılış Konuşması – Hüseyin TUTKAK

08.45-09.30    Oturum Başkanları: Uluğ ELDEGEZ , Bülent ERBAY

                        Türkiye'de Böbrek Transplantasyonunda Güncel Durum       
                        Aydın TÜRKMEN
                        Böbrek Transplantasyon İmmünolojisinde Güncel Durum ve NGS 
                        Mahmut ÇARİN 

09.30-10.00    Kahve Molası

10:00-11.00     UYDU SEMPOZYUMU  
                         Uzun Dönem İmmünosupresif Kullanımında Risk Faktörleri ve Advagraf™ 
                         Daniel SERÓN

11.00-12.00    Kemik İliği ve Kök Hücre Transplantasyonu 
                       Oturum Başkanları : Türkan PATIROĞLU, Ayşegül Atak YÜCEL 
                        Kemik İliği Transplantasyonunda Renal Sorunlar                                           
                       Yaşar ÇALIŞKAN 
                        Kök Hücre : Solid Organ Transplantasyonunda Kullanımı                            
                        Meral BEKSAÇ

                        
12.00-13.30    Öğle Yemeği

13.30-14:30    Çapraz Nakillerde Türkiye Modeli Ne Olmalı?
                        Oturum Başkanları :Gültekin SÜLEYMANLAR, Hamdi KARAKAYALI 

                        Çapraz Nakillerde Türkiye Modeli Nasıl Olmalı ?
                        Bahri KEMALOĞLU 
                        İmmünolojik Alt Yapı                                                                                
                        Fatma Oğuz SAVRAN 
                        Klinik Alt Yapı                                                                                              
                        Ayhan DİNÇKAN 

14.30-15.00    Kahve Molası 

15.00-16.00    Karşıt Görüşler Oturumu
                        Oturum Başkanları : Hüseyin TÖZ, Şule ŞENGÜL 

                        Kronik AMR Tedavi Edilmeli mi?
                        Evet                                                                                     
                        Ülkem ÇAKIR
                        Hayır                                                                                   
                        Hüseyin KOÇAK 

16.00-17.00    Sözlü Bildiriler (TİGED)
                        Oturum Başkanları : Deniz AYLİ, Fulya İLHAN

                        Kadavra Nakillerinde Kısa ve Uzun Dönem Renal Sağkalımı Etkileyen 
Faktörler
                        Gizem KUMRU

                        Canlı Böbrek Nakillerinde Allograft ve Hasta Sağkalımını Etkileyen Faktörler
                        Gizem KUMRU

                        Retroperitoneoskopik Verici Nefrektomi Sonuçlarımız
                        Hasan ÇETİN,Yarkın Kamil YAKUPOĞLU

                        Yüksek Sensitize Nakil Hastalarında DSA Belirlenmesinde Tek Antijen 
Testinin Üstünlüğü
                        Ebru Ogan UYANIK
                       
Böbrek Nakli Sonrası Hangisinde Morbidite Daha Kötüdür?
Nörojenik Mesane, PUV ve VUR’un Karşılaştırılması
                        Gülşah Kaya AKSOY

SALON B

13.30-14.30    Yüksek Riskli Hastalarda Transplantasyon
                        Oturum Başkanları : Oktay KARATAN, Acar TÜZÜNER 
                        Pretransplant ve Posttransplant DSA’nın Allograft Sağ Kalımına Etkisi   
                        Burak KOÇAK 
                        ABO Uyumsuz Nakillerde Güncel Gelişmeler                
                        Alp DEMİRAĞ 
                        Desensitizasyonda Yeni Uygulamalar                             
                        Dilek TORUN

14.30-15.00    Kahve Molası

15.00-16.00    Posttransplant Rekürrens ve Tedavi Uygulamaları
                        Oturum Başkanları : Ali DÜZOVA, Lale SEVER 
                        FSGS                                                                                                          
                        Sema AKMAN 
                        HUS                                                                                                          
                        Birsin ÖZÇAKAR
                        Plazmaferez Uygulamaları                                                                   
                        İdil YENİCESU

16.00-17.00    Sözlü Bildiriler (TİGED)
                        Oturum Başkanları : Kamil YAKUPOĞLU, Barış AKİN

                        Rejeksiyon Tedavisi Sırasında İntravenöz İmmünglobulin Uygulanan      
                        Çocuklarda Hiponatremi

                        Aslı KANTAR

                        Humoral Yanıtın Değerlendirilmesi ve Klinik Yansıması

                        Bilkay BAŞTÜRK

                        Çocuk Hastalarda Böbrek Transplantasyonu Sonrası Gelişen Arteriyel               
                        Hipertansiyonda Risk Faktörleri

                        H.Kibriya FİDAN

                        Böbrek Alıcılarında Akut Rejeksiyonun Klinik Sonuçları : 12 Yıllık Analiz

                        Serkan AKTÜRK

                        Böbrek Transplantlı Hastaların Tek Antijen Boncuk Temelli PRA-İzlemi
                        2008-2015 Memorial İmmünoloji Deneyim: HLA Uyumunda Yanlış
                        Antijenlere mi Bakıyoruz?

                        Emel Ekşioğlu DEMİRALP
                       

19:00-23:00      GALA YEMEĞİ  

 

18 Nisan 2015,  Cumartesi

SALON A 

09.00-09:30    Konferans
                        Oturum Başkanı : Münci KALAYOĞLU
                        Dünden Bugüne Transplantasyon İmmünolojisinin Gelişimi 
                        Mehmet HABERAL 


09:30-10:30    Böbrek Transplantasyonunda HLA ve Non HLA Antikorlar Güncelleme
                        Oturum Başkanı : Mehmet Şükrü SEVER, Turgay ARINSOY

                        Nakil Öncesi Anti HLA Antikor Varlığı ve Uzun Dönem Allograft Sağ Kalımı
                        Carmen LEFAUCHEUR
                        Non HLA Antikorların Böbrek Naklindeki Rolü
                        Duska DRAGUN

10.30-11.00    Kahve Molası

11.00-12.00    Alloimmünitede B ve T Hücreleri
                        Oturum Başkanları: Nurşen DÜZGÜN ,Günnur DENİZ 

                        Transplantasyonda B Hücreleri Regülasyonu                        
                        Caner SUSAL 
                        Transplantasyonda Regülatör T Hücreleri                              
                        Volker DANİEL

12.00-13.00    Öğle Yemeği

13.00-13.30    Konferans

                        Oturum Başkanı :Gürbüz POLAT, Ali ÇELİK 
                        HLA Tiplendirmesinde Son Gelişmeler              
Nezih CEREB 

13.30-14.30    Solid Organ Transplantasyonunda Rejeksiyonda Kompleman ve Kompleman
                        Dışı Faktörler
                        Oturum Başkanları : Oğuz SÖYLEMEZOĞLU, İlhan TEZCAN
                        
Solid Organ Transplantasyonunda Kompleman Aktivasyonu  
                        Carmen LEFAUCHEUR
                        Rejeksiyonda Kompleman Dışı Mekanizmalar
                        Duska DRAGUN

14.30-15.00    İmmunsupresif Ajanların Akılcı Kullanımı                 
                        Kamil YAKUPOĞLU

                        
15.00-15.30    En İyi Üç Sözlü Bildiri
                        Oturum Başkanı :Gürbüz POLAT, Ali ÇELİK 

                        Hipertansif Böbrek Transplantasyon Hastalarında Anjiotensin II Reseptor
Tip I (AT1R) Antikorlarının İncelenmesi
Emel Ekşioğlu DEMİRALP
                       
                        Tek Antijen Boncuk Yöntemiyle HLA Antikor Taramada Uzlaşı Gereksinimi
                        Semahat AKBAY
                          
                        Böbrek Nakilli Çocuklarda Geç Dönem Akut Rejeksiyonun Greft Sağkalımı   
Üzerine Etkileri                        
                        Aslı KANTAR

15.30-16.00    Kahve Molası

16:00-17.30    İmmünolojik Açıdan Riskli Hastalarda Transplantasyon (Yuvarlak Masa)
                        Oturum Başkanı :  Aydın TÜRKMEN

                       Aydın DALGIÇ- Serhan TUĞLULAR- Burak KOÇAK- Rahmi YILMAZ
                       
Kenan KEVEN- Hüseyin TÖZ

SALON B

14:30-15:30    Transplantasyonda Viral Enfeksiyonlar
                        Oturum Başkanları : Rahmi YILMAZ, Esra BASKIN

                        BK        Berna YELKEN
                        CMV    Mümtaz YILMAZ
                        EBV     Fatoş YALÇINKAYA

15:30-16:30    İmmünopatoloji
                        Oturum Başkanları : Ülver DERİCİ, Gökhan MORAY 

                        Renal Transplantasyon ve Patoloji                                           
                        Dilek Ertoy BAYDAR 

                          BANFF 2013 Konferansının Kliniğe Kattığı Yenilikler             
                          Yasemin ÖZLÜK